GLÖM INTE --> Nästa möte är den 26 september kl. 15.30 i KPA:s lokaler, Östgötagatan 90!

Föreningen bjuder alla medlemmar på efterföljande middag på Hosteria Tre Santi --> men du måste anmäla dig! Glöm alltså inte att anmäla dig på länken jag skickat.

Här tänkte jag se om det går att lägga ut tidigare protokoll och material från möten!

Det funkar bara att klippa in text, inte att lägga upp hela dokument.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

PROTOKOLL

Medlemsmöte i Föreningen Pensionsspecialisterna den 25 april 2016

Plats: SPP, Vasagatan 10, Stockholm

Närvarande: 17 medlemmar närvarade, se närvaroförteckning, bilaga 1. 

  1. Mötets öppnande

Hans Eklund öppnade mötet, hälsade alla välkomna och särskilt föreningens nya medlemmar: Fredrik Mandelin, KPA; Charlotta Carlberg, KPMG; Helen Hallåker, AMF; Olov Hansson, Svenskt Näringsliv FINFA och Claes Bergwik, Max Matthiessen.

 2. Praktiska frågor

Isabella Hugosson informerade om att föreningens nya namn nu är etablerat genom såväl nya stadgar som ny hemsida www.pensionsspecialisterna.se. Vidare upplystes om att styrelsen överväger att pröva ett nytt mötesbokningssystem, och att mer information om detta kommer framöver.

 3. Presentation av nya närvarande medlemmar

Av de nyantagna medlemmarna var Fredrik Mandelin, KPA, och Charlotta Carlberg, KPMG, närvarande och presenterade sig.

 4. Dagens talare och ämne

Dagens talare professor Jessica van den Sluijs, advokat Rolf Sjögren, Holland advokatbyrå samt advokat Magnus Dahlgren, advokatfirma Dahlgren & Partners, presenterades av Carl-Johan Rundquist.

 Temat för samtliga talare var ”vad är försäkringsförmedling?” utifrån två nyligen avgjorda hovrättsmål.

 Rolf Sjögren inledde med att redogöra för de två hovrättsdomarna: ”Connecta-målet” och ”Mattson-målet”. Material i form av dessa domar hade skickats av Carl-Johan Rundquist till samtliga medlemmar inför mötet.

 Jessica van den Sluijs fortsatte mötet genom att redogöra för sin analys av hur man bör fastställa räckvidden för försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring. Hon hänvisade därvid såväl till sin avhandling ”Professionsansvarsförsäkring - Avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law” samt till en av henne nyskriven artikel med rubriken ”Vårdslös rådgivning om finansiella instrument med försäkring som ”skal” – täcks ansvaret av ansvarsförsäkring” i Festskrift till Ronny Hagelberg.

 Magnus Dahlgren redogjorde till sist för sin analys av hovrättsdomarna. 

Mötesdeltagarna ställde frågor och diskuterade ämnet.

 5. Nästa möte

Konstaterades att nästa medlemsmöte äger rum den 26 september 2016 kl. 15.30 – 17.30 med efterföljande mingel och middag. Styrelsen återkommer med vidare information om tema för mötet samt plats för möte respektive middag .

 Ytterligare nästa möte därefter är beslutat till den 21 november 2016.

 

 ****

 Vid protokollet

 Isabella Hugosson