Stadgar för Föreningen Pensionsspecialisterna

 

Namn, ändamål och organisation

§ 1 Föreningens namn är Föreningen Pensionsspecialisterna.

§ 2 Föreningen är och verkar som ideell förening.

§ 3 Föreningen har följande ändamål:

att utgöra en yrkesförening och ett nätverk för erfarna pensionsspecialister
att bevaka frågor som berör tjänsterelaterade pensioner och förmåner
att utgöra mötesplats för erfarenhetsutbyte för medlemmar.

§ 4 Föreningens organ är:

1. Föreningsstämma
2. Styrelse

§ 5 Styrelsen beslutar om inval av nya medlemmar.

Som ny medlem kan väljas pensionsspecialist som blivit rekommenderad av minst tre medlemmar, som är verksamma i olika företag eller organisationer.

Styrelsens beslut att välja in eller avböja medlemskap för ny medlem kan överprövas av föreningsstämman.

§ 6 Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare en ordinarie ledamot.

Styrelsens ledamöter väljs vid föreningsstämman för en tid av högst två år. Omval kan ske högst en gång.

§ 7 För val enligt § 6 ska en valberedning bestående av tre medlemmar väljas på ordinarie föreningsstämma. Ledamöterna i valberedningen väljs för en tid av ett år. De ska föreslå styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant.

§ 8 Styrelsen har sitt säte i Stockholm

§ 9 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar.

Det åligger styrelsen:

att verkställa föreningsstämmans fattade beslut
att handha föreningens ekonomiska angelägenheter samt till föreningsstämman avge årsredovisning för senast föregående räkenskapsår
att föreslå föreningsstämman önskvärda ändringar av föreningens stadgar
att föra aktuell medlemsförteckning.                      

§ 10 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår.

Vid styrelsens sammanträden ska numrerade protokoll föras. Styrelsens sekreterare ansvarar för detta samt för arkivering av protokoll.

Kallelse till styrelsemöte ska tillsändas ledamöter minst en vecka före mötet. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förfall. 

§ 11 Styrelsen är beslutsför om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. 

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika många röstetal gäller den mening som företräds av föreningens ordförande.

Omröstning inom styrelsen sker öppet.

Styrelsens protokoll undertecknas av styrelsens sekreterare samt justeras av samtliga vid mötet närvarande styrelseledamöter.

§ 12 Styrelsen kan tillsätta frivilliga arbetsgrupper för utförande av särskilda uppdrag. För varje arbetsgrupp ska styrelsen utse en sammankallande samt lämpligt antal ledamöter. Deltagare i arbetsgrupp behöver inte vara ledamot i styrelsen.

Om föreningens firma

§ 13 Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening samt av ordföranden eller kassören var för sig.

Om räkenskaper och revision

§ 14 Föreningens räkenskaper ska avslutas den 31 december varje år.

§ 15 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en, på föreningsstämman, utsedd revisor. För revisorn utses en suppleant.

Räkenskaperna ska tillställas revisorn senast två veckor före föreningsstämman.

Revisorn ska senast en vecka före utlyst föreningsstämma avgiva berättelse över sin granskning.

Om föreningsstämma och extra föreningsstämma

§ 16 Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas av föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast den 31 mars, på dag som styrelsen bestämmer.

För behandling av visst ärende ska extra föreningsstämma hållas, när styrelsen finner detta påkallat eller då det skriftligen med angivande av anledning begärs av minst en fjärdedel av föreningens medlemmar. I ett ärende som ska behandlas på sådan föreningsstämma, ska styrelsen avge ett utlåtande.

Skriftlig kallelse till föreningsstämma med föredragningslista ska avsändas till samtliga medlemmar. Dessa handlingar ska avseende ordinarie föreningsstämma översändas senast två veckor och till extra stämma senast en vecka före föreningsstämman. I kallelse till extra stämma ska angivas det ärende som föranlett stämmans sammankallande.

§ 17 Vid föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Val av justeringsmän, tillika vid behov fungerande som rösträknare.
 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 5. Föredragning av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår.
 6. Revisorernas berättelse för samma tid.
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 9. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår.
 10. Val av styrelseledamöter.
 11. Val av ledamöter till valberedning.
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem föreslagit till behandling.
 14. Övriga frågor.

Skriftlig framställning i ärende ska vara till styrelsen ingiven tre veckor före dagen för föreningsstämmans avhållande.

Om avgifter

§ 18 Medlem ska betala inträdesavgift samt årsavgifter med belopp som fastställs av föreningsstämman.

Betalda avgifter återbetalas inte, även om medlem avgår ur föreningen.

Medlem som underlåtit att betala beslutad inträdesavgift inom tre månader från den dag begäran om betalning framställts, anses ha utträtt ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår under vilken nämnda tidsfrist löper ut.

Om medlems utträde

§ 19 Vid frivilligt utträde ur föreningen ska medlem skriftligen anmäla detta till styrelsen. Från den tidpunkt anmälan om utträde kommit föreningen tillhanda upphör medlemskapet. 

Föreningsstämma har rätt att utesluta medlem som motarbetar föreningens ändamål.

Om ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

§ 20 Ett beslut att ändra dessa stadgar eller att upplösa föreningen kräver beslut om detta vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en stämma ska vara ordinarie. Vid den sist hållna stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Kallelse till sista stämman får inte göras förrän den första stämman hållits.

§ 21 Stämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess egendom. 

Ikraftträdande

§ 22 Dessa stadgar har fastställts vid ordinarie föreningsstämma den 25 januari 2016 och extrastämma den 25 februari 2016.